O regionu

Přírodní park Údolí Bílého potoka se nachází asi 30 km od Brna na severozápadním okraji okresu Brno – venkov, v Jihomoravském kraji, na ploše asi 3 500 ha. 1. ledna 1978 bylo území vyhlášené v jako oblast klidu; přírodním parkem je od roku 1992. Jde o asi 15 km dlouhé zalesněné, místy i skalnaté údolí, které protíná mírně zvlněnou náhorní plošinu. Území je mírně až středně zvlněné, značně lesnaté. Výška území se pohybuje okolo 300 – 500 m n. m. Nejvyšším bodem je vrch Kamenný (533,2 m. n. m.), severozápadně od Svatoslavi. Nejníže položené místo (240 m n. m.) leží při hladině Bílého potoka v katastrálním území Lažánky.

Osou údolí je Bílý potok, vyvěrající pod Svatou horou (asi 20 km severovýchodně od parku). Je rybářsky využíván jako pstruhová voda. Park má rozmanité geologické složení, kromě minerálů rud zde vystupují vápence. Rostou zde acidofilní bučiny, místy i květnaté bučiny, podél potoků různé formace olšin. Flóra je dosti bohatá s převládajícími druhy středoevropských listnatých lesů. Vyskytuje se zde sasanka hajní, samorostlík klasnatý, bažanka vytrvalá, s mezním výskytem hořečku českého či tuřice blešní i třeba lýkovce jedovatého.

Fauna je charakterizována typickými druhy Českomoravské vrchoviny. Tekoucí vody naleží převážně do pstruhového pásma. Z významnějších a vzácnějších druhů lze jmenovat oba druhy ježků, slavíka modráčka, čečetku zimní, zmiji obecnou, různé zuboústky, otakárka ovocného, mloka skvrnitého, atd. V dobách, kdy v Brně žil a pracoval Petr Bezruč a navštěvoval se svými přáteli okolí, pohybovali se i v končinách tohoto přírodního parku. Po cestě údolím je možné si odpočinout a načerpat sil v Osvěžovně u Čadíků a Halově mlýně.